Integritetspolicy

Old Tea Shop övervakas av Livsmedelsverket. Övervakningsrapporter publiceras på www.oivahymy.fi

Livsmedelsverkets ekokontroll av ekologiska produkter görs årligen.


Sekretesspolicy


Personuppgiftsansvarig är Old Tea Shop eller 1269 Mikko Nygren Oy, FO-nummer 2638680-2, Vilhelmsgatan 4, 00100 Helsingfors.

Registret behandlas på Shopify-systemet i Kanada och USA. Shopify är ansvarig för systemet, säkerhet, registrets underhåll och säkerhetskopiorna.

Registrets alla information förvaras tillsammans i den samma databasen.

Registret heter “Kund-, beställning-, fakturering-, och marknadsföringsregister av Old Tea Shop”.


Principer för behandling av personuppgifter


Old Tea Shop håller sig till följande principer med personuppgifter:


Personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. (Ändamålsbegränsning)


Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. (Uppgiftsminimering)


Personuppgifterna ska vara korrekta och, om nödvändigt, uppdaterade. Den som behandlar personuppgifterna ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som är inexakta och felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål. (Krav på korrekthet)


Uppgifterna får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. (Lagringsminimering)


Uppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna. Säkerhet innebär att uppgifterna ska skyddas mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (Integritet och konfidentialitet)


Kunden har rätt att få veta sin personuppgifter som är lagrade i systemet, rätten att rätta till dem och dessutom rätten att få dem raderade. Uppgifterna sparas tills kunden begär radering. Lagringen sker till exempel på grund av nätverksanalys (statistiska skäl) och till exempel för att underlätta att lägga en ny order (kundnytta).


Registrets syfte


Syftet med registret är att upprätthålla kundrelationer, underhålla och utveckla kund- och handelsförhållandet och använda dem för rapportering och statistiska ändamål. Old Tea Shop använder denna och annan information som genereras under kundrelationen för att planera produkt- och tjänstutbud och för att rikta utbudet.


Information som finns i registret


-Kundens kontakinformation som möjliggörs beställning: före- och efternamn, adress, postnummer, postanstalt, land, språk, telefonnummer, e-postadress

-Kundgruppsinformation, rabattsklass och andra kundspecifik information

-Faktureringsadress och andra information för fakturering

-Information av beställningar, leverans och returer

-Information som behövs att logga in

-IP-adress


Vanliga informationskällor


Anonym webbanalys


Google Analytics: https://analytics.google.com/analytics/web/

Google Remarketing: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=en

Facebook Pixel: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel

Microsoft Bing Adds: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies


Webbkakor


Skydd av registret